Press ESC to close

#PRIPREMA

*Napravi SWOT analizu – snage i slabosti svoga tima, kakva su interesovanja članova tima, mogućnosti *Poznavanje problema…